Statuten, beleidsplan en ledenraad

Op 8 juni vindt een extra algemene ledenvergadering plaats. Plaats: het krachtcentrum, naast onze baan. Tijd: 20.00 uur.
De vergadering is nodig, omdat op de jaarvergadering niet genoeg leden aanwezig waren om te stemmen over de nieuwe statuten (zie De Wissel van maart 2010). In een tweede vergadering kunnen ze (met minimaal tweederde meerderheid) wél worden goedgekeurd. Dus ongeacht het aantal aanwezige, stemgerechtigde leden. Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar. Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom.
Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik ook (aansprekender) beleidsplan (zie dezelfde Wissel) nogmaals te bespreken. Dat gaat over de doelstellingen van de club en de activiteiten om deze doelstellingen te realiseren.
Verder wil het bestuur graag discussiëren over het idee een ledenraad in te stellen. Zo’n ledenraad, bestaande uit mensen “die willen meedenken over het reilen en zeilen van de club”, kan een informele advies- en klankbordfunctie voor het bestuur vervullen, moet een gespreide samenstelling kennen, bestaat uit ca. 10 leden en komt maximaal 4x per jaar met het bestuur bijeen.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Statuten en Huishoudelijk Reglement
5. Beleidsplan
6. Ledenraad
7. Rondvraag
8. Sluiting

Zoals gezegd, de stukken bij agendapunt 4 en 5 staan vermeld in het clubblad van maart 2010. De enige mutatie betreft de toevoeging aan artikel 18 van de voorgestelde statuten van lid 6a en lid 6b. De tekst hiervan luidt:
a. Teneinde te voorkomen dat wijziging van de statuten strijdigheid met de regelgeving van de Atletiekunie oplevert, dienen voorgenomen wijzigingen vooraf door de Atletiekunie op dit as-pect te worden getoetst en goedgekeurd.
b. De vereniging behoeft voor wijziging van de naam van de vereniging voorafgaande goed-keuring van de Atletiekunie.”

Geplaatst op
24 mei 2010
Auteur
gerard van kesteren
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren