Fusiebericht mei 2023

AV Haarlem / KAV Holland: Fusiebericht
mei 2023

De leden van AV Haarlem en KAV Holland hebben in de afgelopen
Algemene Ledenvergaderingen allebei besloten om de besturen mandaat
te geven om verdere stappen te nemen in de richting van een fusie van de
twee verenigingen. De bij de ALV’s gebruikte presentatie vind je hier. Het
mandaat bestaat uit:

 1. De besturen kunnen verdere stappen nemen met de wens om eind
  2023 met een fusie-voorstel te komen.
 2. Het instellen van een fusie-commissie die punt 1 gaat realiseren.
 3. Het organiseren van werkgroepen, gezamenlijke commissies en een
  klankbordgroep om de leden een zo breed mogelijke inbreng te geven
  op tal van onderwerpen voor de nieuwe vereniging.
  Wat waren de opmerkingen? In beide vergaderingen was een stemming
  niet nodig. Er was een levendige en zeer constructieve discussie. Er zijn de
  nodige aanvullingen en aandachtspunten genoemd voor het komende
  traject. De belangrijkste die genoemd zijn:
  Eind 2023 voor de fusie is te snel, dat moet geen doel op zich zijn.
  Zorg voor heldere communicatie tijdens het traject. Het gaat om een
  fusie.
  Zorg dat het verleden niet vergeten wordt oa. door clubrecords te
  behouden en de reünisten bij de vereniging houden.
  Zorg voor een evenwichtige indeling van de trainingen. Bijv. dat de
  jeugd ook de senioren zien trainen; dat inspireert.
  Zorg voor diversiteit in de klankbordgroep en zorg voor een veilige
  sfeer tijdens de discussies, inhoudelijk verschillen mag maar met
  respect voor de persoon.
  Beschrijf de fusie-voorstellen zo concreet mogelijk.
  Gebruik een externe begeleider alleen indien echt nodig.
  Zorg voor cohesie naar alle leden en geledingen. Bijv. de Lange-afstand
  staat bij AV Haarlem dicht op de vereniging en levert derhalve een
  goede bijdrage aan jury, vrijwilligigers en bestuur.
  Zorg voor een goede discipline op de baan en maak irritaties
  bespreekbaar.
  Wat zijn nu de volgende stappen?
  De bestaande gezamenlijke commissies, stichting, bestuursleden en leden
  zullen met voorstellen komen voor de fusie. De fusie-commissie zal al die

voorstellen beoordelen en besluiten en daarmee uiteindelijk een fusie-
voorstel schrijven waarover de leden zullen stemmen. De fusie- commissie

zal ook het hele proces bewaken en zorgen voor een veilig en transparant
traject. De fusie-commissie zal regelmatig alle leden op de hoogte houden
via de nieuwsbrieven. De commissie houdt, indien nodig ruggespraak met
beide besturen, diverse commissies, trainers, individuele leden, de
Atletiekunie, SRO, KvK, notaris, etc.
We hebben als bestuur twee concrete vragen aan de leden. Dat is mede om
te waarborgen dat de leden zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van de
te nemen besluiten.

We gaan starten met de fusie-commissie. Deze commissie zal dan bestaan
uit :

Willem Roelfsema voorzitter KAV
Jaap v Deursen bestuurslid secretaris AV
Rene van Leeuwen bestuurslid algemeen KAV
Mark Jobst bestuurslid algemeen AVH
Bert Boesten lid AvH en secretaris van de fusie-commissie
en, 1 a 2 leden van elke vereniging.
Concrete vraag : wil je lid worden van de fusie-commissie? Geef je op bij
bert.boesten@avhaarlem.nl. De eerste meeting is op maandag 29 mei om
20 uur. We zullen daarna maandelijks bijeenkomen.
We gaan een klankbordgroep organiseren. In deze sessies zullen leden
discussiëren over tal van inhoudelijke onderwerpen die de fusie-commissie
aan hen voorlegt of punten die vanuit de leden of de bestaande commissies
worden aangereikt. Het is een toetsing van voorstellen met als resultaat
een gedragen voorstel die in het fusie-voorstel terechtkomt. Een
belangrijke adviesfunctie dus. We zien de klankbordgroep als een
gecombineerde groep KAV- en AVH-leden van 12-15 mensen. Iedereen is
welkom. We proberen wel een representatieve afspiegeling van de
verenigingen te realiseren.
Concrete vraag : wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Geef je op bij
bert.boesten@avhaarlem.nl

Annuleren