Notulen ALV 2015

Notulen van de jaarvergadering Atletiekvereniging Haarlem op 2 april 2015

 

 1.   Opening

Dick Bais heet iedereen welkom en is blij met de goede opkomst. Er zijn 31 leden aanwezig.

 

 1. Ingekomen stukken en voorstellen

De volgende stukken zijn ontvangen:

– Het financieel jaarverslag 2014 van AV Haarlem.

– Het financieel jaarverslag 2014 van het

Krachtcentrum AV Haarlem.

– Het verslag van de kascontrole commissie

aangaande het verslag van de penningmeester over

2014.

 

 1. Mededelingen

De vereniging bestaat dit jaar 95 jaar en is daarmee één van de oudste atletiekverenigingen van Nederland.

 

Jaap van Deursen, Tim van Vugt en Marijke Zwaag  hebben doorgegeven dat ze verhinderd zijn.

 

 1. Mutaties bestuur

Het bestuur:

John Komen wordt herkozen als penningmeester en Peter Pijnaker als secretaris.

 

Dick Bais is voorzitter. Emiel Out en Freek Beelen zijn bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen, het aantal dat volgens de statuten vereist is.

 

De commissies:

Kascommissie: Gydo van de Pieterman en Niels Weller functioneren in deze commissie.

 

Technische commissie: hierin hebben zitting Ruud Wielart, Niels Ran en Dick Bais.

 

Communicatie commissie: Rob Schlűter, Leo van der Veer en Marijke Zwaag.

 

 1. Uitreiking prestatiebekers

Dick Bais reikt diverse beker uit:

– voor de jongens junioren A aan Tim van Vugt voor zijn prestatie bij het polsstokhoogspringen: 3,70 m.

– de beker voor de dames senioren aan Larssa

Scholten vanwege de 400 meter die zij gelopen heeft in 64,14 sec. Helaas is Larissa niet

aanwezig; de beker zal haar op een ander tijdstip

worden overhandigd.

– de beker voor de meisjes CD junioren aan Serena

van Toorn voor haar prestatie van  10,30 m bij het

kogelstoten. Helaas is Serena niet aanwezig; de

beker zal haar op een ander tijdstip worden

overhandigd.

– de beker voor de jongens CD junioren aan Jelle

Kelderman voor zijn prestaties op verspringen en 100m. Helaas is Jelle

niet aanwezig; de beker zal hem op een ander

tijdstip worden overhandigd.

– de beker voor de meisjes AB aan Evelien

Verbruggen voor haar 5,26 op verspringen. Helaas is

Evelien niet aanwezig; de beker zal haar op een

ander tijdstip worden overhandigd.

 

De Stijn Jaspers beker wordt door Ruud Wielart uitgereikt aan Tom Wiggers voor zijn fantastische prestaties het afgelopen jaar. Tom gaat zich nu richten op het halen van de limiet nodig voor deelname aan de 5 en 10 km op de Olympische Spelen en de Wereldkampioenschappen.

 

Bert Boesten ontvangt uit handen van John Komen de Ad Paulen (uit 1928) beker voor bijzondere prestaties. Bert wordt van harte bedankt voor zijn enthousiaste inzet voor de vereniging en o.a. het organiseren van de Lion Loop, reeds 30 maal gedaan. Bert op zijn beurt spreekt zijn dank uit voor de nominatie.

 

De Jan Hut bokaal wordt uitgereikt aan Leo van der veer voor werkzaamheden in een reeks van jaren. Leo heeft aanzienlijk bijgedragen aan het jubileumboek bij het 90-jarig bestaan van de vereniging in 2010, is beheerder geweest van het krachthonk, heeft zich ingezet voor de communicatiecommissie en veel artikelen geschreven voor het clubblad. Daarnaast is hij een drijvende kracht achter de reünistengroep.

 

 1. Uitreiking onderscheidingen

Dick Bais reikt een jubileumschild uit aan Jeroen Peeters voor zijn 25-jarig  lidmaatschap. Jeroen is organisator van de trainingen in de Haarlemmer Hout en is roerganger van de langeafstandsgroep.

 

7          Goedkeuren notulen van de jaarvergadering

      2014

De notulen van de jaarvergadering op 1 april 2014 zijn akkoord.

 

 1. Goedkeuren  van de jaarverslagen over 2013

● secretaris

Het jaarverslag van de secretaris is akkoord onder aanpassing van het volgende:

 

Trainingen en trainers, 3e tekstblok:

Niels Ran brengt naar voren dat de laatst zin “Qua reguliere trainers is alles goed bezet” wel erg positief gesteld is. Het zou moeten zijn Qua reguliere trainers is alles net voldoende bezet.

 

● penningmeester

John licht het financieel verslag en de begroting van de vereniging en het financieel verslag van het krachtcentrum toe.

 

Het financieel verslag van de vereniging:

– over de post clubkleding was begroot € 2,000,-  de uitkomst is   € 6080,- . Het verschil is te verklaren doordat er nieuwe clubkleding en trainers-jacks zijn aangeschaft. Er wordt geadviseerd de clubkleding niet in de balans op te nemen.

 

Het financieel verslag van ’t Krachtcentrum:

– Frits Knuvelder informeert waarom er een

resultaat over 2014 wordt vermeld van € 1826,-.

Deze post is het resultaat dat ontstaat door het gelijk maken van de activa en de passiva.

 

De financiële verslagen zijn akkoord.

 

● kascontrole commissie

Het verslag van de kascontrole  commissie van 31 maart 2015 is akkoord.

 

● technische commissie

Het jaarverslag van de technische commissie wordt akkoord bevonden, met aanvulling van het volgende:

 

Trainers

Arno van Vugt is per vergissing niet vermeld. Arno geeft de training in het polsstokhoogspringen.

 

 9.        Vaststellen begroting 2015

De begroting 2015 wordt akkoord bevonden.

 

Voor het clubblad is € 3000,- begroot i.v.m. de nieuwe lay-out die iets duurder is

 

 1. De face-lift van het krachthonk

De isolatiewerkzaamheden van het krachthonk zijn gereed. Het aanbrengen van isolerend glas in de bovenramen zal worden uitbesteed. Met het schilderen van het interieur van de trainingsruimte in eigentijdse kleuren zal de gevelrenovatie van dit deel worden afgerond.

Het is de bedoeling om volgend jaar de gevels van de kleedkamer en de keuken te renoveren; zij het op een andere werk wijze dan nu is gevolgd. Namelijk door de buitenafwerking van rabatdelen voorzichtig te verwijderen, vervolgens het isolatiemateriaal aanbrengen, en het weer sluiten van de gevels met de verwijderde rabatdelen.

 

 1. Stand van zaken met betrekking tot het

       beleidsplan

Het beleidsplan 2015-2016 is nog niet op orde. Tegelijkertijd is er op onderdelen voldaan aan het plan 2014. Vanwege overbezette agenda’s is er geen gelegenheid geweest om de voorgenomen vernieuwing van het plan daadwerkelijk ter hand te nemen. Het bestuur zal voor 2015 de speerpunten samenvatten en daarmee op korte termijn aan de slag gaan.

 

 1. Rondvraag

Communicatie en PR

Leo van der Veer stelt voor het bestuur uit te breiden met een lid dat zich uitsluitend richt op de PR en communicatie. Leo zal een concept functieprofiel opstellen.

 

De Technische Commissie

Er wordt geïnformeerd naar hoe vaak de Technische Commissie vergadert.

De Technische Commissie vergadert 5 maal per jaar.

 

Werving van vrijwilligers

Er wordt geïnformeerd naar wie de vrijwilligers aanspreekt die zich op het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap hebben gemeld.

Deze taak wordt ingevuld door Emiel Out. Het valt niet mee om tot resultaat te komen omdat men toch vaak achteraf niet in de gelegenheid zegt te zijn om zich daadwerkelijk in te zetten.

Het clubblad “De Wissel”

Er wordt naar voren gebracht dat er een onbalans is in de vulling van “De Wissel”. Door AV Haarlem worden in verhouding minder artikelen geplaatst dan door de triathlongroep IZGS en de reünisten. Op grond van ledenaantallen zou men een andere verdeling verwachten.

Niels Ran zegt dat het is te verklaren doordat er door de ouders van de pupillen en junioren vrijwel niets geschreven wordt, terwijl zij vaak wel bij wedstrijden en trainingen aanwezig zijn.

 

Aanschaf materiaal

Guido van de Pieterman kaart aan dat er meer materiaal nodig is, zo zijn er te weinig kogels voor de junioren.

Binnenkort zal het bestuur het aanwezige materiaal inventariseren.

 

 1. Sluiting

Dick Bais sluit de vergadering.

Annuleren