Speerpunten uit beleidsplan

Overzicht speerpunten AV HAARLEM

 

  Speerpunt1:Versterkencompetitieploegen

In overleg van de besturen van AV Haarlem en KAV Holland is besloten om, ingeval er bij een club geen volledig team kan worden samengesteld, er bij de andere club gekeken kan worden of er alsnog een team bestaande uit leden van de gezamenlijke clubs kan worden samengesteld. Voor het jaar 2016 is dit nog niet het geval geweest. Dit speerpunt is omgenummerd naar speerpunt 2.

 

Speerpunt2:Talentontwikkeling

Dit speerpunt is omgenummerd naar speerpunt 1 omdat talent ontwikkeling voor gaat op Competitieploegen. Talenten binnen de vereniging worden extra begeleid.

 

Speerpunt3: Recreatieve loopsportopmaat

Dit speerpunt is geschrapt omdat dit voor AV Haarlem geen speerpunt is.

 

Speerpunt4: Aantrekkelijkwedstrijdaanbod

Het huidige wedstrijd aanbod kan niet worden uitgebreid wegens gebrek aan vrijwilligers. De thans bestaande wedstrijden blijven zo mogelijk bestaan De wedstrijdcommissie is dringend op zoek naar nieuwe leden, dit ook in verband met de dringend gewenste verjonging.

 

  Speerpunt5:Aantrekkelijkeperiodiekeprojecten

Projecten wordt vervangen door “evenementen”. Dit speerpunt kan moeilijk       worden gerealiseerd wegens gebrek aan vrijwilligers.

 

Speerpunt6:Vitale verenigingstructuur

De voorgestelde uitbreiding van de commissies kan niet worden gerealiseerd wegens gebrek aan vrijwilligers en binnen het bestuur wordt voorkeur gegeven aan een platte organisatie.

Wel zijn de posten van vrijwilligerscoördinator en wedstrijdsecretaris nu bezet.

De vrijwilligerscoördinator moet zich voornamelijk bezighouden van het werven van vrijwilligers zonder welke vrijwilligers het draaiende houden van de vereniging onmogelijk wordt.

 

Speerpunt7:Trainerscorps

Is op dit moment redelijk op orde maar voor het komende seizoen is er al een probleem bij trainers voor de pupillen. Blijft dus een punt van niet aflatende aandacht.

 

 

 

 

 

 

Speerpunt8:Versterkenregionalesamenwerking

De samenwerking met KAV Holland breidt zich op verscheidene terreinen uit. Zo worden trainers door beide verenigingen  ingezet.

Daarnaast zijn de materialen van beide verenigingen  samengevoegd en worden deze samen beheerd en samen bekostigd. Echter de eigen identiteit blijft voor beide clubs behouden. Een verdere regionale samenwerking is nog niet in beeld.

 

Speerpunt9:Verbeteringaccommodatie

De accommodatie is afgelopen jaar zeer verbeterd. De kleedkamers zijn totaal vernieuwd en de kantine is totaal gerenoveerd. Het opknappen van het krachthonk gaat gestadig door maar door het gebrek aan vrijwilligers komt het merendeel van het werk neer op maar een paar personen.

 

Speerpunt10: Sociale(neven)activiteiten

Door de vernieuwing van de kantine wordt gehoopt de sociale cohesie van de club te verbeteren. De kantinecommissie is hier leidend. Daarnaast worden voor de verschillende groepen; pupillen, junioren bijeenkomsten georganiseerd.

 

 Speerpunt11: VersterkenvansponsoringenPR

Door het ontbreken van een sponsorcommissie ( zie hiervoor ook bij speerpunt   6) komt het onderdeel sponsoring moeilijk van de grond. Dit jaar zal binnen de vereniging DE Grote Clubactie anders worden georganiseerd zodat hier een grotere opbrengst kan worden gerealiseerd.

Het onderdeel Public Relations worstelt met een chronisch gebrek aan vrijwilligers. Als gevolg hiervan is “De Wissel” vorig jaar ter ziele gegaan. Als vervanging is eind december een nieuwsbrief geïntroduceerd. De nieuwsbrief zal maandelijks gaan verschijnen maar ook hier is een gebrek aan vrijwilligers fnuikend. Op dit moment wordt de nieuwsbrief door één persoon gedragen en bij uitval van deze persoon  is het verschijnen van de nieuwsbrief onmogelijk.

 

 

Conclusie:

Er zullen meer leden zich als vrijwilliger moeten aanmelden.

 

Annuleren