Veel gestelde vragen over de fusie

Veel gestelde vragen over de fusie

 1. WAAROM NEMEN KAV HOLLAND EN DE ATLETIEKVERENIGING HAARLEM VERDERE STAPPEN
  IN DE RICHTING VAN EEN FUSIE ?
  Antwoord: Ondanks dat beide verenigingen gezond zijn, zijn we ook kwetsbaar. In die zin dat er
  nu een kleine, heel betrokken groep mensen onze verenigingen dagelijks draaiende houdt.
  Plannen om onze verenigingen verder te ontwikkelen komen moeilijker van de grond.
  Toelichting: De Algemene Leden Vergaderingen van KAV Holland en AV Haarlem hebben in het
  voorjaar van 2023 beiden besloten dat we een fusie verder gaan voorbereiden.
  We willen voor de atletiek in de regio Haarlem een solide en toekomstgerichte vereniging
  neerzetten, waarin de leden veel mogelijkheden hebben om door de week in alle disciplines te
  kunnen trainen.
  Er wordt op een flink aantal terreinen al intensief samengewerkt. Het lijkt nu een natuurlijk proces
  om daarin vervolgstappen te zetten en om onze krachten te bundelen. Denk hierbij bijvoorbeeld
  aan:
 1. WAT IS HET VOORDEEL VOOR MIJ ALS LID ?
  Antwoord: Meer trainingsmogelijkheden en sociale activiteiten
  Toelichting: Je kunt op meer avonden (of weekend) komen trainen in je eigen discipline. Als je nu
  op een bepaalde dag niet kan, ben je soms gedwongen naar de “andere” vereniging te gaan. Ons
  doel is om op vrijwel elke dag trainers beschikbaar te hebben in meerdere disciplines. Daarnaast
  willen we zorgen voor meer sociale activiteiten. Voor atleten met ambitie in de wedstrijdsport
  willen we streven naar betere begeleiding en kunnen we gaan zorgen voor een volwaardige
  competitieploeg.
 2. HOE KOMEN DE TRAININGEN ER IN DE TOEKOMST UIT TE ZIEN ?
  Antwoord: Trainers van baan en weg gaan een plan voor de toekomst maken.
  Toelichting: We gaan starten met aan de trainersgroepen (trainers van baan- wegatleten en
  loopgroeptrainers) te vragen om met een plan te komen voor de toekomst. De trainers van beide
  verenigingen zijn hier met elkaar leidend in. Uitgangspunt zal zijn dat in principe
  trainingsmomenten en trainers in eerste instantie gelijk blijven aan nu.
  We bieden al wel de mogelijkheid aan atleten om vergelijkbare trainingen bij de “van oudsher
  andere vereniging” te volgen. Heb je vragen, bespreek het met je eigen trainer.
 3. KUNNEN WE TOEWERKEN NAAR VOLWAARDIGE GEZAMENLIJKE COMPETITIEPLOEGEN ?
  Antwoord: Ja, dat is ons streven.
  Toelichting: We zien dat nu vaak de verschillende competitieploegen mager bezet zijn. De grootte
  van de verenigingen speelt hierin ook een rol. Met een gecombineerde vereniging kunnen we
  allicht in de diverse leeftijdscategorieën weer volwaardige competitieploegen opstellen. We
  hebben de Atletiekunie gemeld dat we van plan zijn te fuseren. Er zijn regels hoe we een
  gecombineerde ploeg kunnen opstellen voor het seizoen 2023/2024. Die worden nu uitgewerkt.
 4. WAAR KAN IK ALS LID MIJN MENING GEVEN ?
  Antwoord: Dat kan op diverse manieren, zoals deelname aan werkgroepen, de klankbordgroep en
  informatiebijeenkomsten , invullen van de enquête en uiteindelijk je stemrecht op de
  ledenvergadering.
  Toelichting: De fusie-commissie wil je uitnodigen om actief deel te nemen aan
  werkgroepbijeenkomsten die plaats gaan vinden en de enquête van de fusie-commissie in te
  vullen. Er is ook nog plaats in de klankbordgroep. We zullen dit najaar ook nog één of twee
  informatieavonden in de kantine organiseren. Je mening is belangrijk; ook de fusie-commissie wil
  deze kennen om tot een goed advies en een gedegen fusie-voorstel te kunnen komen. Tot slot
  heb je als lid van je vereniging op de betreffende Algemene Leden Vergadering (ALV) een stem en
  kan je over het fusie-voorstel van fusie-commissie stemmen. Naar verwachting zal dit rond de
  zomer van volgend jaar zijn. Als je een duidelijke mening hebt over het samengaan van de twee
  verenigingen, wacht dan niet tot de stemming tijdens je ALV. Op dat moment kun je alleen maar
  “VOOR“ of ”TEGEN” stemmen.
 5. WAT MERK IK OP DE KORTE TERMIJN; WANNEER HOOR IK IETS ?
  Antwoord: Er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven met de stand van zaken en er komen in het
  najaar nog één of twee informatiebijeenkomsten.
  Toelichting: Recent hebben enkele gezamenlijke activiteiten, zoals de zomerborrel en de Duintrail
  plaats gevonden. Ook zijn er al een aantal nieuwsbrieven verschenen. Deze kan je terugvinden op
  de website van beide verenigingen.
  Ook tijdens de Haarlemse clubkampioenschappen op zaterdag 30 september kunnen jullie leden
  van de fusie-commissie en de klankbordgroep aanspreken over de ontwikkelingen in de fusie.
  We zullen dit najaar ook nog één of twee informatieavonden in de kantine organiseren. Voor de
  jeugd is er het gezamenlijke jeugdkamp op 21 en 22 oktober.
 6. WORDT MIJN CONTRIBUTIE NU LAGER ?
  Antwoord: Dat ligt niet in de lijn der verwachtingen.
  Toelichting: We hebben van beide clubs de verschillende lidmaatschapsvormen naast elkaar
  gelegd met de daarbij behorende contributies. Dat komt behoorlijk overeen. De fusie-commissie
  heeft een voorstel uitgewerkt om de contributies per 2024 te harmoniseren. We gaan voor een
  kwalitatief goede vereniging, niet voor een “goedkope”. Overigens zijn contributies van
  atletiekverenigingen al behoorlijk laag ten opzichte van andere sporten.
 7. WAT HOUDT EEN FUSIE IN ?
  Antwoord: Onze fusie is een praktische fusie, die neerkomt op een verdere uitbreiding van de rest
  bestaande samenwerking.
  Toelichting: Een fusie is het samengaan van twee organisaties. In het geval van onze
  atletiekverenigingen gaat het om een organisch vervolg op de al bestaande samenwerking. Een in
  de loop van de tijd ontstaan natuurlijk proces, waarbij gestreefd wordt naar het formuleren van
  gemeenschappelijke doelen en ambities met als doel het in elkaar overgaan van beide
  verenigingen. Natuurlijk zullen we een hoop zichtbare zaken (clubnaam en -kleuren, gezamenlijke
  trainingen) gaan aanpakken, maar er moet “onder de motorkap” ook het nodige worden geregeld.
  Denk bijvoorbeeld aan de statuten, de administratie, de rechtspositie (we moeten naar de notaris),
  de KvK, de bank, de gemeente, SRO, etc. Alle voorstellen worden door de fusie-commissie in het
  fusie-voorstel opgeschreven. Per onderwerp is dan duidelijk te lezen hoe dat er in de toekomst uit
  gaat zien. Uiteindelijk zullen de beide verenigingen een Algemene Leden Vergadering (ALV)
  bijeenroepen. Hierin wordt gestemd over het fusie-voorstel. Dat is op dat moment alleen maar een
  “voor” of “tegen”. De verhouding van stemmen om te fuseren is beschreven in de huidige statuten
  van beide verenigingen. Daarbij zullen we tijdig het fusie-voorstel aan de leden publiceren zodat
  we nog vragen kunnen beantwoorden.
 8. HOE ZIEN WE ER STRAKS UIT ?
  Antwoord: De fusie-commissie is bezig ideeën te verzamelen; in de enquête kan jij jouw
  voorkeuren aangeven.
  Toelichting: Een van de meest zichtbare dingen is natuurlijk onze nieuwe naam, de clubkleuren en
  het tenue. Er zijn al wat ideeën en de fusie-commissie zal dat samen met de klankbordgroep
  verder uitwerken. Er is inmiddels een enquête onder de leden uitgezet waarin je je mening kan
  geven over onze nieuwe identiteit. Na een bepaalde tijd “sluiten we de inschrijving” en zullen dan
  hierover besluiten. Beide verenigingen hebben leden die ook grafisch vormgever zijn. We zullen
  dan aan hen vragen om de ideeën verder uit te werken.
 9. WAT GEBEURT ER MET DE CLUBRECORDS EN DE GESCHIEDENIS VAN BEIDE
  VERENIGINGEN ?
  Antwoord: Deze blijven zichtbaar behouden in de kantine.
  Toelichting: De clubrecords van de beide verenigingen blijven gehandhaafd en zichtbaar in de
  kantine. Om een nieuw clubrecord te bemachtigen moet je straks boven de gecombineerde beste
  prestatie uitkomen. We denken aan een tableau in de kantine waarop de oude clubrecords
  zichtbaar zijn en wat dus de beste prestaties zijn in alle disciplines.
  De geschiedenis van beide verenigingen (onze huidige identiteit) blijft naast de nieuwe clubnaam/
  logo / kleuren ook zichtbaar in de kantine en op onze nieuwe social media (website etcetera). We
  hebben als beide verenigingen een prachtige geschiedenis, die we willen blijven koesteren en een
  mooie plek geven.
 10. WANNEER KUNNEN WE GAAN FUSEREN ?
  Antwoord: We werken toe naar de Algemene Ledenvergaderingen rond de zomer van 2024
  Toelichting: We denken eraan dat het fusie-voorstel rond de zomer van 2024 in stemming kan
  worden gebracht op de beide Algemene Leden Vergaderingen. Hiervoor zal het concept fusievoorstel in de loop van het voorjaar gepubliceerd worden, zodat alle leden de mogelijkheid
  hebben om dit te lezen. De fusie-commissie heeft dan nog tijd om over reacties te praten en
  eventueel onderwerpen aan te passen.
 11. IK BEN ER EIGENLIJK TEGEN, WAT KAN IK DOEN ?
  Antwoord: Doe actief mee aan de werkgroepen en informatiebijeenkomsten die er zijn en gebruik
  de mogelijkheden die je daar hebt om je mening kenbaar te maken.
  Toelichting: Het is best een stap als je je vertrouwde club mogelijk ziet overgaan onder een
  nieuwe clubnaam. Het kan zijn dat je zorgen hebt om iets dat we wellicht nog niet goed hebben
  uitgelegd. Of dat je een heel belangrijk argument hebt wat de fusie-commissie over het hoofd
  heeft gezien.
  We willen je toch oproepen om gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt als lid om je
  mening kenbaar te maken. We nodigen je van harte uit om een constructieve bijdrage te leveren
  aan het fusie proces en met elkaar het allerbeste fusie-voorstel op te stellen.
  Versie 3.1
  November 2023

   Annuleren