Algemene Ledenvergadering 2022

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 MEI 2022, 19:30

Hierbij nodigen wij jou uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op: Dinsdagavond 10 mei 2022, om 19.30 uur in het Krachtcentrum.

Alle leden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden onder de 16 jaar hebben stemrecht conform de statuten van de vereniging.
Belangstellende ouders/verzorgers van onze oudere jeugd en donateurs zijn als toehoorders welkom. Een prima gelegenheid om mee te denken over het reilen en zeilen van de club.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en voorstellen. Te behandelen voorstellen en stukken dienen voor de vergadering te worden ingediend bij het bestuur, graag per e-mail.
3. Mededelingen
4. Goedkeuren notulen van de vorige jaarvergadering
5. Jaarverslagen:Secretaris / ledensecretaris
* Penningmeester
* Kascontrole commissie
* Technische commissie
* Jeugdcommissie
* Jubileumcommissie
* Wedstrijdorganisatie commissie
6. Samenwerking KAV Holland / AV Haarlem
7. Plannen renovatie atletiekbaan en materiaalhokken
8. Begroting 2022
9. Rondvraag
10. Sluiting

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Wens je het financieel verslag over 2021 vóór de jaarvergadering te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze penningmeester (penningmeester@avhaarlem.nl); Het verslag zal zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Geplaatst op
1 mei 2022
Auteur
dickb
Categorieën
Volgend bericht
Vorig bericht

Annuleren