Algemene Ledenvergadering 2024

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING, 23 APRIL 2024, 19:30
Hierbij nodigen wij jou uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op: Dinsdagavond 23 april 2024, om 19.30 uur in de vergaderzaal van Tennisvereniging Pim Mulier (zaal boven hun clubhuis), Jaap
Edenlaan 9.
Alle leden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden onder de 16 jaar hebben stemrecht conform de
statuten van de vereniging. Belangstellende ouders/verzorgers van onze jeugd en donateurs zijn als
toehoorders welkom. De concept agenda volgt hieronder; notulen van de ALV van 2023 en andere stukken worden zo snel mogelijk gepubliceerd.


Concept agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en voorstellen
  Te behandelen voorstellen en stukken dienen voor de vergadering te worden ingediend bij het bestuur, graag per e-mail.
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren notulen van de vorige jaarvergadering (lees of download hier)
 5. Bestuursmutaties
  Emiel Out treedt af als penningmeester.
 6. Jaarverslagen:
  a. Secretaris / ledensecretaris
  b. Penningmeester: financieel jaarverslag 2023; begroting 2024
  c. Kascontrole commissie (verslag)
  d. Technische commissie
  e. Jeugdcommissie
  f. Gezamenlijke AVH/KAV commissies: Wedstrijdorganisatie commissie, kantinecommissie (lees of download jaarverslag WOC/kantine), wegatletiek / loopsport (verslag)
 7. Samenwerking en fusieproces KAV Holland / AV Haarlem: Updates en plannen (presentatie) voor 2024 (bekijk of download de voorgestelde tijdslijn)
 8. Plannen renovatie atletiekbaan, trainingsschema (bekijk of download hier)
 9. Plannen samenwerking en facelift krachthonk
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Wil je het financieel verslag over 2023 vóór de jaarvergadering te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
onze penningmeester (penningmeester@avhaarlem.nl); Het verslag zal zo spoedig mogelijk worden
toegezonden.

Annuleren